Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Międzyrzeczu

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Wykaz klubów sportowych

KLUBY SPORTOWE DZIAŁAJĄCE W FORMIE STOWARZYSZENIA, KTÓRYCH STATUTY NIE PRZEWIDUJĄ PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 

Zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U.
z 2001 r. Nr 81, poz. 889 z późn. zm.) kluby sportowe działające w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej działają na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.), z wyłączeniem przepisów dotyczących rejestracji. Podlegają wpisowi do ewidencji, prowadzonej przez starostów właściwych ze względu na siedzibę klubów; uzyskują osobowość prawną z chwilą wpisania do ewidencji.

Sposób prowadzenia ewidencji został określony rozporządzeniem Ministra Sportu z dnia 16 stycznia 2006 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 123) w sprawie ewidencji klubów sportowych. Zgodnie
z § 5 rozporządzenia w ewidencji zamieszcza się:

  1)  datę wpisu;

  2)  numer ewidencyjny:

  3)  imiona i nazwiska oraz daty urodzenia członków komitetu założycielskiego;

  4)  nazwę, siedzibę oraz adres klubu sportowego;

  5)  imiona, nazwiska i funkcje osób wchodzących w skład zarządu i organu kontroli wewnętrznej;

  6)  informacje o statucie: datę jego uchwalenia, datę zmiany statutu;

  7)  dane osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań majątkowych;

  8)  cel działania;

  9)  teren działania;

  10) datę wykreślenia klubu sportowego z ewidencji;

  11) inne uwagi.

Dokumenty niezbędne do dokonania wpisu określa § 7 rozporządzenia, który mówi
o tym, że
komitet założycielski klubu sportowego składa do organu ewidencyjnego:

            - wniosek o wpis do ewidencji wraz ze:

O      statutem,

O      listą założycieli, zawierającą imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy założycieli,

O      protokołem wyboru komitetu założycielskiego,

O      informacją o adresie tymczasowej siedziby klubu sportowego.

 

Są to dokumenty niezbędne do dokonania wpisu, jednakże aby wpis był kompletny,
w ewidencji winny być zamieszczone także dane dotyczące imion, nazwisk i funkcji osób wchodzących w skład zarządu i organu kontroli wewnętrznej, a także dane osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań majątkowych. Zgłoszenie składu zarządu oraz komisji rewizyjnej oraz wskazanie osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań majątkowych może nastąpić równocześnie z wnioskiem o wpis.

Obowiązek podmiotu wpisanego do ewidencji określa § 8 ust. 1 rozporządzenia, który stanowi, że klub sportowy wpisany do ewidencji, w terminie 14 dni od dnia zmiany danych,
o których mowa w § 5 pkt 4-9, składa wniosek do organu ewidencyjnego o dokonanie zmian
w ewidencji.

Wpis do ewidencji oraz jego zmiany dokonywane są na podstawie decyzji administracyjnych. Składając wniosek o wpis do ewidencji lub o zmianę wpisu w ewidencji należy załączyć dowód zapłaty opłaty skarbowej, której wysokość - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej  (Dz. U. Nr 225, poz. 1635) – to 10 zł.

Wydawanie zaświadczeń o wpisie oraz jego treści następuje na wniosek i podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł.

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Załączniki

Wykaz klubów sportowych nieprowadzących działalności gospodarczej według stanu na dzień 25 lutego 2013 r. (31.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".